תכנון משמר עצים (סקר עצים לתכנית)

מתוך הכרה הולכת ומתרחבת בערך העץ כמשאב נופי וסביבתי שאין שני לו, הוחמרו בשנים האחרונות חוקים ותקנות הנוגעים לטיפול בעצים.
מעתה, אין אתה רשאי לעשות בעץ כרצונך אלא לאחר אישור הגורמים הממונים על כך.
לפיכך לכל עבודת תשתית, קודם סקר עצים המגדיר את ערכיות כל עץ וריכוז המידע בטבלה מרכזת ועל גבי תשריט, שישמשו את המתכנן בעבודת התכנון
הגורם האחראי על נושא העצים הינו "פקיד היערות" אשר הקים מאגר מומחים המומלצים על ידו לעריכת סקרי עצים.
אנו במידות ומעשי נוף גאים להיכלל במאגר מצומצם זה.

מיקומנו

יצירת קשר

המשרד ממוקם בכפר גלעדי בגליל.
מען למכתבים: ת.ד. 1, כפר תבור 15241
טלפון: 04-6020604
פקס: 04-6020603
דוא"ל: office@middot.co.il